Československý spolek DOMOV v Basileji


   je nevýdělečná, politicky nezávislá a nábožensky neutrální organizace


   sdružuje české a slovenské krajany žijící v basilejském regionu, jakož i přátele jejich společných dějin a kultury


   organizuje veřejné kulturní a společenské akce


   organizuje informační setkání k aktuálním společensko-politickým tématům s těžištěm Švýcarsko, Česko a Slovensko


   pěstuje styk s jinými krajanskými organizacemi ve Švýcarsku a zahraničí


   vydává periodický informační bulletin


Tschechoslowakischer Verein DOMOV in Basel


   ist eine gemeinnützige, politisch unabhängige und konfessionell neutrale Organisation


   vereinigt tschechische und slowakische Landsleute aus der Region Basel, sowie Freunde ihrer gemeinsamen

   Geschichte und Kultur


   organisiert öffentliche kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen


   organisiert Informationsveranstaltungen zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen mit Schwerpunkt Schweiz,

   Slowakei und Tschechien


   pflegt Kontakte mit anderen Landsleute-Organisationen in der Schweiz und im Ausland


   veröffentlicht ein periodisches Informationsbulletin

Z historie Československého spolku Domov v Basileji


Již v roce 1889 vznikl Basileji první Českoslovanský spolek, o kterém však mnoho nevíme. Roku 1895 zanikl,

protože se členové vystěhovali ze Švýcarska.


24. 7. 1909 byla založena Česká stolní společnost v Basileji za účasti 9 osob. Předsedou byl pan Max Habel.


22. 4. 1911 byl znovu založen Českoslovanský spolek Český Domov v Basileji. Předsedou se stal pan Alois Ráž.

Tento spolek, který existuje dosud, byl v roce 1968 po příchodu mnoha Čechů a Slováků do Basileje a okolí

přejmenován na Československý spolek Domov v Basileji.


Důvod založení spolku v roce 1911 byla potřeba krajanů žijících v Basileji se sdružovat a pěstovat krajanský

život. Šlo tehdy většinou o řemeslníky, kteří se vystěhovali z Rakouska-Uherska z hospodářských důvodů.


Předsedové od založení spolku do dnešního dne (bez záruky úplnosti)


  -  Alois Ráž 1911 - 1915
  -  p. Rohlíček 1915 - ca. 1920
  -  p. Štilec 1921 - 1925
  -  V. Holub 1926 - 1929
  -  p. Kubát 1930 - 1932
  -  p. Šiman 1933
  -  František Vodička 1934 - 1951

údaje z válečných a poválečných let jsou neúplné


  -  Viktor Polický         ca. 1956 1969
  -  Karel Zelinka 1969 - 1970
  -  Dr. Jan Voženílek 1970 - 1971
  -  Dr. Vladislav Svoboda 1972 - 1991
  -  Eliška Lochmanová 1992 - 1996
  -  Zdeněk Vávra 1996 - 2010
  -  Dr. Jiří Hanzal 2010 - dopusud

Počet členů:


   1911 - cca 10

   1912 - 23

   1913 - 20

   1914 - 19

   1925 - 18

   1935 - 17

   1967 - 5 až 7

   1969 - 70

   2002 - 202 (a 124 odběratelů Bulletinu)

   2010 - 164 (a 100 odběratelů Bulletinu)

   2014 - 163 (a 110 odběratelů Bulletinu)


Činnost a náplň spolku se během více než sta let pochopitelně měnila. V letech před 1. světovou válkou to byly

na př. společné výlety do přírody, malé taneční zábavy a pod. Tou dobou byla také založena knihovna spolku,

která hrála po dlouhou dobu velkou roli. Za první světové války se spolek jasně postavil za činnost T. G. Masaryka,

o čemž svědčí archivní materiál.


V době mezi válkami se spolek identifikoval s Československou republikou a dostal ráz výrazně vlastenecký.

Pořádání oslav státních svátků a narozenin TGM patřilo k běžnému programu.


Archivní materiál z doby druhé světové války a také z doby poválečné je bohužel nejméně úplný a nelze si udělat

o činnosti dostatečně dobrý obraz. Pravděpodobně šlo o určitý způsob autocenzury. Politická činnost spolků v době

války rozhodně nebyla z hlediska švýcarských orgánů žádoucí. Po roce 1948 emigrovalo do Švýcarska jen velice

málo Čechů a Slováků, takže počet členů se zvolna snižoval až dosáhl minima asi 7 členů v roce 1968. Členové se

scházeli většinou jednou měsíčně.


V roce 1968 došlo k velké změně: do Basileje a okolí se přistěhovalo po okupaci Československa několik set Čechů

a Slováků, kteří potřebovali podporu při jednání se švýcarskými úřady. Existence spolku Domov byla v tu dobu

pro mnohé nové exulanty velice důležitá. Byly to zvláště dvě osoby, které s neobyčejnou obětavostí nově přicházejícím

krajanům pomáhali: pan Jaroslav Mašek z Bubendorfu BL a paní Eva Hellerová z Basileje.


Mezi lety 1968 a 1989 došlo k velkému oživení spolkové činnosti. Vedení spolku se během času ujali nově přišlí exulanti,

kteří dali spolku pochopitelně odlišný ráz. Hlavní náplní byla opozice vůči komunistickému režimu v normalizovaném Československu. Nevznikly zde sice žádné politické struktury, což bylo též dáno strukturou nového exilu, která byla

spíše technicky zaměřená, ale mnoho akcí bylo prolnuto odporem k režimu. V roce 1968 emigrovali většinou mladí lidé,

kteří si začali ve Švýcarsku budovat novou existenci. O klasickou spolkovou činnost neměli všichni velký zájem, ale rádi

se scházeli a rádi se bavili. Plesy, garden party a podobné události byly velice oblíbené a činnost spolku v tomto směru

byla vždy oceňována.


Další významnou etapou v činnosti byl rok 1989, rok "sametové revoluce". V tu dobu byli vedoucí činovníci spolku

již velice dobře zakotveni ve švýcarské společnosti a dokázali toho využít. Spolek Domov dostal tehdy od Basilejské

vlády (BS) velice velkorysou finanční pomoc pro nové, svobodné Československo. Bylo tehdy rozhodnuto použít

těchto prostředků pro vybudování nových jazykových škol v Praze a Brně. Byla též provedena úspěšná sbírka a jak

do Čech, tak i na Slovensko byly odvezeny desítky počítačů, kopírek a další techniky. Hlavními organizátory byli

pánové Dr. Jan Voženílek a Dr. Vladislav Svoboda.


Pomoc potřebným v České a Slovenské republice, byla důležitou náplní činnosti spolku. Po celou řadu let po "sametové

revoluci" pořádali nadšenci z řad členů prodej slovenských a moravských velikonočních vajíček. Z výnosu těchto akcí

byly podporovány ústavy pro postižené děti na Slovensku, v Čechách a na Moravě. Po katastrofálních záplavách v roce

2002 bylo tehdy v ad hoc vypsané sbírce v krátké době vybráno přes 12 000 Fr.


V dalších letech se spolek zabýval hlavně organizací politických, kulturních a informačních besed, organizací plesů a jiných

zábavních podniků.


Organizace přednášek a besed na nejrůznější temata byla a stále je nejdůležitější činností spolku.


Je třeba se zmínit o velké tradici vystoupení slováckých cimbálových muzik - 20 let na romantickém Sulzchopfu

s kapelou Jaroslava Čecha a později ve vinařství v Aesch s cimbálovkami další generace,


Velice oblíbeným se stalo promítání českých a slovenských filmů. Spolek Domov přivítal v Basileji celou řadu vynikajících

českých a slovenských režisérů, mimo jiné Jiřího Menzela, Ivana Vyskočila, Juraje Jakubiska, Jana Hřebejka a Alici Nellis

na autorských promítáních. Do Basileje také pravidelně zajíždějí zástupci českých a slovenských zastupitelských úřadů,

s kterými spolek udržuje úzké styky.


V roce 2011 oslavil Spolek Domov 100 let od svého založení. Oslava se konala v koncertním sále Gare du Nord za účasti

čestných hostů, zastupujících, jak švýcarské, tak i české a slovenské autority. Po projevech pana Dr. Guy Morina, předsedy

vlády kantonu Basel Stadt, pana Dr. Claude Janiaka, vládního rady Kantonu Basel Land a pana Dr. Jiřího Hanzala, předsedy

spolku Domov následoval koncert Guarneri Tria Praha, které svěle zahrálo skladby Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů,

Luboše Fišera a Antonína Dvořáka. Program byl zakončen následujícím Apéro riche v restaurantu Les Gareçons (přilehlém

ke koncertnímu sálu Gare du Nord).


Spolek Domov spolupracuje v Basileji úspěšně se švýcarskou pobočkou Československé společnosti pro vědy a umění (SVU).


Od roku 1971 vydává Spolek Domov Informační Bulletin, který vychází 5-krát ročně. Bulletin dostávají členové Domova

zdarma a další zájemci si jej mohou předplatit. Domov má také již několik let webovou stránku, na které jsou oznamovány

všechny akce, publikovány Zprávy o činnosti a další, pro členy a širší veřejnost, zajímavé zprávy.


V Basileji se v posledních letech usadila celá řada Čechů a Slováků, kteří jsou v převážné většině zaměstnáni jako "expats"

v basilejském farmaceutickém a chemickém průmyslu. Neznamená to nutně, že by mohl spolek Domov počítat s dramatickým nárůstem počtu členů - tato skupina krajanů s podobnými zájmy se sama efektivně organizuje pomocí sociálních sítí a má také velice úzké vztahy s domovem, což je díky optimálnímu leteckému spojení snadné a nenákladné.

Mezi touto skupinou a spolkem Domov dochází ale k velmi plodné spolupráci, která může být základem dalšího sblížení zájmů

v budoucnosti. Rozhodně není samozřejmé, že se Domovu i přes přirozený úbytek, daří udržovat takřka konstantní počet členů.


Z initiativy spolku Domov a zvláště předsedy Dr. Jiřího Hanzala byla v roce 2012 založena pod vedením paní Ivy Trachsel česká

škola a školička "Tulipán", která se velice úspěšně rozvíjí. Momentálně je v ní zapsáno 50 dětí a 6 dospělých v 6 třídách.


                                                                                                                  Zdeněk Vávra, 6. 4. 2003, rozšířeno 8. 1. 2015

zpět
galerie
zpět