STANOVY Československého spolku Domov Basilej


Čl. 1    Název, sídlo, řeči, spojení


1.1.     Československý spolek Domov Basilej (dále jen DOMOV) je spolek ve smyslu čl. 60 ff Švýcarského občanského

           zákoníku (Schweizerisches Zivilgesetzbuch) se sídlem v Basileji.


1.2.     Jednací řeči jsou čeština, slovenština a němčina.


1.3.     Stanovy jsou vydány v češtině, slovenštině a němčině.


1.4.     DOMOV je členem Svazu Čechů a Slováků ve Švýcarsku (dále jen SČSŠ) a respektuje Stanovy SČSČ.

           Usnesení a opatření SČSČ mají pro DOMOV charakter doporučení; o jejich platnosti pro DOMOV rozhoduje

           výbor, v závažných případech valná hromada. O členství v SČSČ rozhoduje valná hromada dle čl. 6.8. písm. l.

           těchto stanov.


1.5.     DOMOV se může připojit i k dalším účelovým organizacím a spolkům za stejných podmínek jako v čl. 1.4.

           těchto stanov.Čl. 2    Účel, publicita


2.1.     DOMOV je nevýdělečná, politicky nezávislá a nábožensky neutrální organizace.


2.2.     DOMOV sdružuje české a slovenské krajany žijící v basilejském regionu, jakož i přátele jejich společných

           dějin a kultury.


2.3.     Účelem DOMOVA je:


           a.    podporovat kontakty a pospolitost mezi členy spolku ve smyslu jejich demokratické, kulturní a národní tradice.


           b.    podpora a vzbuzování zájmu široké veřejnosti basilejského regionu o kulturu a tradice Čechů a Slováků.


           c.    napomáhat nově příchozím krajanům k brzkému začlenění do života v basilejském regionu a ve Švýcarsku.


           d.    vykonávat sociální a charitativní činnost.


           Ke splnění uvedených cílů DOMOV


           a.    organizuje veřejné kulturní a společenské akce.


           b.    organizuje informační setkání k aktuálním společensko-politickým tématům s těžištěm Švýcarsko,

                  Česko a Slovensko.


           c.    pěstuje styk s jinými krajanskými organizacemi ve Švýcarsku a zahraničí.


           d.    organizuje a podle možnosti i dotuje finanční sbírky pro zmírnění následků nepředvídaných přírodních

                  a sociálních pohrom v Česku a na Slovensku.


           e.    dle možností finančně podporuje organizace v Česku a na Slovensku, zabývající se činností související

                  s působením Čechů a Slováků v zahraničí.


            f.    vydává periodický informační bulletin, který dostávají členové, čestní členové a spolky sdružené v SČSČ zdarma.Čl. 3    Členství


3.1.     Členstvo DOMOVA se skládá z členů a čestných členů.


3.2.     Všechna označení funkcí atd. se vztahují na obě pohlaví.


3.3.     Členství se nabývá na základě přihlášky k rukám výboru. O přijetí dle čl. 2.2 rozhoduje výbor. Členství je nepřenosné.


3.4.     Čestnými členy mohou být valnou hromadou jmenováni členové DOMOVA nebo i jiní, kteří se o DOMOV a krajanské

           záležitosti obzvláště zasloužili. Příslušné návrhy se podávají k rukám výboru.


3.5.     Předplatné informačního bulletinu nekvalifikuje předplatitele za člena DOMOVA.


3.6.     Ukončení členství


           Členství v DOMOVĚ zaniká


           a.    vystoupením z DOMOVA prostřednictvím písemného oznámení k rukám výboru.


           b.    úmrtím člena.


           c.    vyloučením člena

                  Jako důvod k vyloučení platí úmyslné a opakované poškozování zájmů a principů DOMOVA, jeho stanov

                  a z nich vyplývajících povinností včetně placení členských příspěvků. Návrh na vyloučení může podat

                  výboru každý člen DOMOVA. Návrh se zdůvodněním musí být podán písemnou formou. Výbor po přešetření

                  případu rozhodne a v případě vyloučení oznámí písemně dotyčnému členovi své rozhodnutí se zdůvodněním.

                  Vyloučený člen má právo se odvolat k valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností.Čl. 4    Práva a povinnosti členů


4.1.     Každý člen má právo


           a.    zúčastňovat se valných hromad.


           b.    podávat výboru nebo na valných hromadách návrhy, dotazy a stížnosti týkající se spolkových záležitostí.


           c.    odvolat se k valné hromadě proti usnesením výboru.


           d.    volit a být volen za člena výboru, za předsedu nebo za revizora.


           e.    zúčastňovat se všech akcí a setkání organizovaných DOMOVEM a podle svých možností se aktivně podílet

                  na jejich uskutečňování.


4.2.     Každý člen má povinnost


           a.    dodržovat stanovy DOMOVA.


           b.    hájit zájmy DOMOVA a podporovat jeho činnost.


           c.    platit členské příspěvky. Členové ve finanční tísni mohou být výborem od placení členských příspěvků

                  dočasně osvobozeni. Čestní členové jsou od této povinnosti osvobozeni.Čl. 5    Organizace


5.1.     Orgány spolku DOMOV jsou


           a.    valná hromada

           b.    výbor

           c.    revizořiČl. 6    Valná hromada


Valná hromada je nejvyšším orgánem DOMOVA


6.1.     Valná hromada se koná nejméně jednou ve 24 měsících. Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor

           podle potřeby nebo na písemnou žádost nejméně jedné pětiny členů.


6.2.     Pozvání na valnou hromadu s předběžným pořadem jednání a uvedením místa a času musí být členům

           DOMOVA zasláno nejméně 14 dnů před jejím konáním. Změny stanov musí být v doslovném znění uvedeny

           v pořadu jednání nebo k pozvání přiloženy. Je-li na pořadu jednání vyloučení člena nebo členů z DOMOVA,

           musí být k pozvání přiloženo příslušné zdůvodnění.


6.3.     Každý člen DOMOVA má právo podávat návrhy k projednání na valné hromadě. Návrhy musí být podány

           písemně nejméně 7 dnů před termínem valné hromady předsedovi výboru, který zajistí, aby tyto návrhy

           byly začleněny do definitivního pořadu jednání.


6.4.     Valnou hromadu řídí dosavadní předseda.


6.5.     Na valné hromadě mají všichni členové (řádní a čestní) stejné hlasovací právo.


6.6.     Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nejméně jedna třetina členů. Nesejde-li se v uvedeném

           čase potřebný počet členů, je valná hromada usnášení schopná o 30 minut později za každého počtu

           přítomných členů.


6.7.     Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s výjimkou jednacích bodů

           h., l. a m. v čl. 6.8., o kterých rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Hlasuje se

           aklamací. Požádá-li o to nejméně třetina přítomných členů, provede se tajné hlasování.


6.8.     Jednací body, pravomoce a úkoly valné hromady


           Valná hromada


           a.    schvaluje zprávu o činnosti DOMOVA, kterou přednese dosavadní předseda.


           b.    bere na vědomí vyúčtování za minulé volební období, které přednese dosavadní pokladník.


           c.    vyslechne revizní zprávu, kterou přednese jeden ze dvou dosavadních revizorů a udělí nebo neudělí

                  na základě této zprávy dosavadnímu výboru a předsedovi absolutorium.


           d.    volí na příští období předsedu, výbor a 2 revizory; viz čl. 7.


           e.    schvaluje rozpočet na následující volební období.


           f.    potvrzuje přijetí nových členů.


           g.    potvrzuje vyloučení členů. V případě odvolání vyloučeného člena, rozhoduje definitivně o vyloučení.


           h.    jmenuje čestné členy.


           i.    stanovuje výši členských příspěvků.


           j.    schvaluje změny stanov.


           k.    v případě potřeby volí smírčí komisi z členů spolku, na sporu nezúčastněných.


           l.    rozhoduje o členství DOMOVA ve SČSČ nebo v jiných organizacích.


           m.    rozhoduje o zániku a likvidaci DOMOVA nebo jeho spojení s jiným spolkem.


           (pořadí jednacích bodů není závazné)Čl. 7    Volby


7.1.     Volební komise

           Volební komisi a jejího předsedu nominuje výbor nejpozději na své poslední schůzi před konáním

           valné hromady. Volební komise je nejméně dvoučlenná a jejími členy nesmějí být členové výboru.

           Úkolem volební komise je připravit kandidátní listinu pro nadcházející volby. Volební komise zaručuje,

           že navržení kandidáti jsou ochotni převzít funkce, na které jsou navrženi.


7.2.     Kandidátní listina

           Kandidátní listina má 3 části:


           a.    kandidáti na předsedu nejméně 1


           b.    kandidáti na členy výboru nejméně 4


           c.    kandidáti na revizory nejméně 2


           Kandidátní listina musí být zaslána všem členům DOMOVA s pozváním na valnou hromadu, viz. čl. 6.2.

           Členové mají možnost kandidátní listinu doplnit a zaslat nejpozději do 7 dnů před konáním valné hromady

           předsedovi volební komise.


7.3.     Průběh voleb

           Volby řídí předseda volební komise. Volí se aklamací přítomných členů, nejdříve předseda, dále členové

           výboru (nejméně 4, nejvíce 8) a posléze revizoři (2). Požádá-li o to nejméně třetina přítomných členů,

           je provedena tajná volba. Jako podklad pro tajnou volbu slouží dle čl. 7.2. doplněná kandidátní listina.

           Za sčítání hlasů je zodpovědná volební komise.Čl. 8    Výbor


8.1.     Výbor je volen valnou hromadou na období do následující valné hromady nejvýše na 24 měsíců.

           Znovuzvolení je přípustné.


8.2.     Výbor se skládá z předsedy a nejméně 4 a nejvýše 8 členů.


8.3.     Výbor je výkonným orgánem DOMOVA; řídí a spravuje všechny záležitosti spolku podle směrnic valné

           hromady a ve smyslu těchto Stanov. Jedná se zejména o


           -    organizování spolkových akcí

           -    podporu při organizaci akcí DOMOVU blízkých spolků a organizací

           -    správu majetku DOMOVA

           -    provádění rozhodnutí valných hromad

           -    přípravu a svolání valných hromad

           -    informování členů o činnosti DOMOVA prostřednicvím informačního bulletinu

           -    delegaci zástupců DOMOVA do SČSČ, případně do dalších organizací

           -    zastupování DOMOVA u úřadů a třetích stran.


8.4.     Na své první schůzi zvolí výbor ze svého středu


           -    místopředsedu

           -    jednatele

           -    pokladníka

           -    redaktora informačního bulletinu

           -    delegáta spolku u SČSČ


           dle potřeby mohou být přiděleny další funkce.


8.5.     Právně závazné podpisové právo mají předseda nebo místopředseda společně s pokladníkem nebo

           jednatelem. Dopisy informativního charakteru podepisuje předseda nebo kterýkoliv člen výboru

           jednotlivě. Kopie veškeré korespondence musí být tak založeny, aby byly přístupné členům výboru

           (t.č. v klubovně spolku).


8.6.     Výbor se schází podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně.


8.7.     K platnému usnesení je zapotřebí přítomnosti nejméně poloviny členů výboru. Při hlasování rozhoduje

           prostá většina hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.Čl. 9    Revize účtů


9.1.     Revizoři mají právo a povinnost nejméně jednou za funkční období výboru překontrolovat účetní knihy

           a doklady a podat valné hromadě revizní zprávu. Tato revizní činnost se vztahuje na veškerý věcný

           a finanční majetek spolku. Na požádání nejméně jedné pětiny členů musí být provedena mimořádná

           revise účtů.


9.2.     Revizoři nejsou členy výboru, mají ale právo zúčastnit se jeho schůzí s hlasem poradním.Čl. 10  Členské příspěvky, finance, majetek


10.1.   Příjmy spolku tvoří


           -    členské příspěvky

           -    výtěžek z kulturních a společenských podniků

           -    dary

           -    výtěžek ze sbírek

           -    úroky z uložených finančních prostředků

           -    příjmy z předplatného informačního bulletinu


10.2.   Pokladník vede řádné účetnictví o příjmech a výdajích spolku.


10.2.1  Výbor sestavuje rozpočet na základě odhadu příjmů a výdajů. Tento rozpočet je předkládán valné

            hromadě ke schválení.


10.2.2  Výše členských příspěvků je navrhována výborem a schvalována valnou hromadou.


10.2.3  Veškerý majetek spolku DOMOV smí sloužit výhradně spolkovým účelům dle čl. 2 těchto Stanov.


10.2.4  V případě zániku a likvidace DOMOVA nebo jeho spojení s jiným spolkem dle čl. 6.8, písm. m. musí

            valná hromada na návrh výboru rozhodnout, jak bude s finančním a movitým majetkem DOMOVA

            naloženo. Tento majetek však musí sloužit i nadále k podpoře národních, kulturních a sociálních

            zájmů české a slovenské komunity ve Švýcarsku.

de
zpět
zpět