Valná hromada 2012

Zápis z Valné hromady Československého spolku Domov, konané 19. dubna 2012

Přítomni: celkový počet 40, z toho členů 31 /viz prezenční listina/

Předseda spolku J. Hanzal zahájil schůzi. Pozdravil přítomné a věnoval vzpomínku zemřelým členům.

1/      Zprávu o činnosti v minulém období podal předseda J. Hanzal /viz příloha 1/. Oznámil, že jednání výboru spolku se účastní jako přísedící Josef Jorda a jako poradkyně Renáta Lazarová.

2/      Pokladní zprávu přednesl pokladník spolku A. Hueppi /viz příloha 2/. Zdůraznil, že tentokrát je obsažnější než v minulých obdobích, protože kromě běžných informací o hospodaření obsahuje údaje o mimořádných výdajích spojených s oslavami 100letého výročí spolku a jejich hrazení z finančních příspěvků, které jsme obdrželi od různých organizací. Přes výše uvedené mimořádné výdaje je naše finanční situace nadále stabilní a náš spolek se může dívat do budoucnosti s důvěrou.

3/      D. Štěpánková podala revizní zprávu, ve které konstatovala vedení účtů v naprostém pořádku a jejich velmi přehledné vedení /viz příloha 3/.

4/      V. Vlasatý podal zprávu /viz příloha 3/ o činnosti redakční rady /J. Hanzal, Z. Vávra, V.Vlasatý/ a vydávání Bulletinu. Konstatoval, že jsme jediný spolek ve Švýcarsku, který vydává svůj časopis. Byl předán dar J. Zadrobílkovi s poděkováním za dosavadní úspěšné vydávání Bulletinu a s politováním, že z osobních důvodů nemůže tuto práci nadále zastávat. J. Zadrobílek doporučil placení Bulletinu elektronicky. Jeho návrh bude projednán ve výboru.

5/      Odstupujícímu výboru bylo uděleno absolutorium jednomyslně.

6/      Volební komise řídila volbu předsedy, výboru a revizorů. Předsedou byl zvolen jednomyslně opět J. Hanzal, en bloc byli zvoleni dosavadní členové výboru /A. Hüppi, J. Janda, J. Kohlerová, J. Mašek, J. Martinec, V. Vlasatý, Z. Vávra/ a revizoři /Jiří Pavela, Dana Štěpánková/.

7/      J. Hanzal informoval o plánovaných akcích v příštím období, budou vždy včas oznámeny v Bulletinu. Doufáme, že budou jako v minulémobdobí rozmanité a zajímavé.

8/      J. Hanzal informoval v dodatečném bodu programu o vyučování českého jazyka v rámci akce Česká škola bez hranic. Vyučování je určeno dětem z oblasti Basileje, setkalo se se zájmem rodičů a podařilo se ho zajistit díky velkému nasazení několika členů výboru a učitelek.

9/      Závěrem jednání se přihlásil o slovo V. Svoboda, velmi chválil aktivitu výboru v minulém období a vyzdvihl jeho velkou práci při zorganizování nádherných oslav 100letého výročí našeho spolku.

Po zakončení jednání valné hromady byl promítnut úspěšný český film Dáma na kolejích.

Zapsala: J. Kohlerová