Valná hromada 2019


Zápis z členské schůze / Valné hromady Československého spolku Domov ze dne 8. 5. 2019


Zúčastnilo se 27 členů

Omluveni: H. Hanzalová, D. Šimko, manželé Vávrovi, V. Vlasatý, J. Zadrobílek, D. Rauschenbachová


1.     Zpráva předsedy o činnosti spolku za minulé období 2016-2019


   -     J. Hanzal přednesl Zprávu o činnosti spolku (příloha č. 1), shrnul dosavadní aktivity, zmínil nové

         členy a ty, kteří nás již opustili

   -     Valná hromada se koná po 3 letech, neboť se hledali kandidáti do výboru a předseda spolku

   -     J. Hanzal shrnul konání akcí v období 2016 - 2019. Poděkoval za jejich zorganizování a některé

         pořádané akce zdůraznil pro jejich úspěšnost, např. Odhalení pamětní desky na univerzitě Basel

         k výročí 21. srpna 1968


2.     Pokladní zpráva


   -     Pokladní zprávu za období 1. 1. 2018 - 31.12. 2018 prezentoval pan Rauschenbach zastupující

         D. Rauschenbachovou, která prezentaci připravila

   -     Shrnuty byly výdaje a příjmy jak Spolku Domov, tak České školičky Tulipán (příloha č.2)


3.     Revizní zpráva


   -     Revizoři Z. Inneman a D. Štěpánková přednesli Revizní zprávu (příloha č.3)

   -     Nebyly zjištěny nesrovnalosti v období 2016-2018


4.     Zpráva redaktora Bulletinu


   -     J. Hanzal přednesl Zprávu redaktorů Bulletinu (příloha č.4)

   -     Redakční rada J. Hanzal, Z. Vávra, V. Vlasatý

   -     V uplynulém období bylo vydáno 14 čísel Bulletinu, rozesláno celkem 229 exemplářů, nově

   -     zasíláno i emailem

   -     Redakce by uvítala více příspěvků od našich členů


5.     Hlasování o udělení / neudělení absolutoria odstupujícímu výboru


   -     Slova se ujal J. Rehak. Přítomno 27 členů oprávněných hlasovat

   -     1 člen se zdržel hlasování, 1 proti udělení, 25 pro udělení

   -     Návrh o udělení absolutoria byl přijat


6.     Výhled na příští období 2019-2021


   -     J. Hanzal přednesl Výhled na příští období. Jsou plánována četná setkání krajanů, přednášky

         a další kulturní akce (příloha č. 5)

   -     Plánované akce budou pravidelně oznámené v Bulletinu, uveřejněny na webové stránce spolku

         Domov i na sociálních sítích


7.     Změna stanov


   -     Změna stanov byla oznámena na informativním setkání v prosinci 2018 a projednána v rámci výboru

   -     Změna stanov byla navržena, protože nebyl nalezen vhodný kandidát na pozici předsedy spolku

   -     Ještě před hlasováním se z návrhu v bodě 7.2.a. a taktéž v bodě 8.2. vyškrtla slova „na základě dobrovolnosti”

   -     Hlasování o změně stanov bylo jednohlasně přijato


8.     Volba předsedy


   -     Přijetím změny stanov se volba předsedy nekoná, členové výboru se ve funkci předsedy střídají

         na základě dohody


9.     Volba výboru a revizorů na příští období


   -     Za volební komisi hovořil J. Rehak

   -     Revizoři voleni společně, kandidáti Z. Inneman, D. Štěpánková jednohlasně přijati

   -     Volba nového výboru

             -     Kandidáti do výboru byli krátce představeni

             -     Hlasovalo se o výboru jako celek a výbor byl jednohlasně přijat

             -     Nový výbor zvolen ve složení: Edita Butnarová, Jiří Hanzal, Veronika Hrubá, Jaroslav

                   Martinec, Jan Mazáček, Daniela Rauschenbachová

   -     J. Rehák poděkoval J. Hanzalovi za 9 let působení v čele předsedy


10.     Připomínky členů


   -     Navrženo čestné předsednictví pro J. Hanzala. Ten jej odmítnul.

   -     Slova se ujal J. Martinec a shrnul 30 let svého působení ve výboru a pohled na vývoj spolku

   -     Paní M. Hüppi měla následující připomínky:

             -     Na členské schůzi, konané 13. 4. 2016, v bodě 8 (Změna stanov) byl přijatý návrh, aby

                   v článku 2 byl udělaný dodatek v bodě e. „zaštiťovat výuku českého a slovenského

                   jazyka pro děti krajanů

             -     Česká verze Stanov o tento bod nebyla doplněna vůbec. Německá verze sice o tento bod

                   doplněná byla, ale ne v doslovném znění, jako požadují stanovy: 2.3.e «die

                   Schirmherrschaft über den Tschechisch- und Slowakischunterricht» (chybí upřesnění:

                   pro děti krajanů, t.j. für die Kinder von Landsleuten)

             -     Chybí vypracované Stanovy ve slovenštině.


Po skončení připomínek poděkoval J. Hanzal přítomným za účast a ukončil členskou schůzi. Po krátké

přestávce se promítal film Miloš Forman: Co tě nezabije.


Zapisovala: Veronika HrubáPříloha:   Zpráva o činnosti za léta 2016-2019

zpět
Valná hromada 2010
Valná hromada 2012
Valná hromada 2014
Valná hromada 2016
Valná hromada 2019