Valná hromada 2012


Zápis z Valné hromady Československého spolku Domov, konané 19. dubna 2012


Přítomni: celkový počet 40, z toho členů 31 /viz prezenční listina/


Předseda spolku J. Hanzal zahájil schůzi. Pozdravil přítomné a věnoval vzpomínku zemřelým členům.


1/      Zprávu o činnosti v minulém období podal předseda J. Hanzal /viz příloha 1/. Oznámil, že jednání výboru spolku se účastní jako přísedící Josef Jorda a jako poradkyně Renáta Lazarová.


2/      Pokladní zprávu přednesl pokladník spolku A. Hüppi /viz příloha 2/. Zdůraznil, že tentokrát je obsažnější než v minulých obdobích, protože kromě běžných informací o hospodaření obsahuje údaje o mimořádných výdajích spojených s oslavami 100letého výročí spolku a jejich hrazení z finančních příspěvků, které jsme obdrželi od různých organizací. Přes výše uvedené mimořádné výdaje je naše finanční situace nadále stabilní a náš spolek se může dívat do budoucnosti s důvěrou.


3/      D. Štěpánková podala revizní zprávu, ve které konstatovala vedení účtů v naprostém pořádku a jejich velmi přehledné vedení /viz příloha 3/.


4/      V. Vlasatý podal zprávu /viz příloha 3/ o činnosti redakční rady /J. Hanzal, Z. Vávra, V. Vlasatý/ a vydávání Bulletinu. Konstatoval, že jsme jediný spolek ve Švýcarsku, který vydává svůj časopis. Byl předán dar J. Zadrobílkovi s poděkováním za dosavadní úspěšné vydávání Bulletinu a s politováním, že z osobních důvodů nemůže tuto práci nadále zastávat. J. Zadrobílek doporučil placení Bulletinu elektronicky. Jeho návrh bude projednán ve výboru.


5/      Odstupujícímu výboru bylo uděleno absolutorium jednomyslně.


6/      Volební komise řídila volbu předsedy, výboru a revizorů. Předsedou byl zvolen jednomyslně opět J. Hanzal, en bloc byli

zvoleni dosavadní členové výboru /A. Hüppi, J. Janda, J. Kohlerová, J. Mašek, J. Martinec, V. Vlasatý, Z. Vávra/ a revizoři

/Jiří Pavel, Dana Štěpánková/.


7/      J. Hanzal informoval o plánovaných akcích v příštím období, budou vždy včas oznámeny v Bulletinu. Doufáme, že

budou jako v minulém období rozmanité a zajímavé.


8/      J. Hanzal informoval v dodatečném bodu programu o vyučování českého jazyka v rámci akce Česká škola bez hranic. Vyučování je určeno dětem z oblasti Basileje, setkalo se se zájmem rodičů a podařilo se ho zajistit díky velkému nasazení několika členů výboru a učitelek.


9/      Závěrem jednání se přihlásil o slovo V. Svoboda, velmi chválil aktivitu výboru v minulém období a vyzdvihl jeho velkou

práci při zorganizování nádherných oslav 100letého výročí našeho spolku.


Po zakončení jednání valné hromady byl promítnut úspěšný český film Dáma na kolejích.


Zapsala: J. Kohlerová

zpět
Valná hromada 2010
Valná hromada 2012
Valná hromada 2014
Valná hromada 2016
Valná hromada 2019