Valná hromada 2016


Zápis z členské schůze / Valné hromady Československého spolku Domov, konané 13. dubna 2016


Členské schůze se zúčastnilo 32 členů /viz. prezenční listina/.


Předseda spolku J. Hanzal uvítal přítomné a zahájil schůzi.


1/     Předseda spolku J. Hanzal podal zprávu o činnosti spolku za minulé období /viz příloha 1/ a vzpomněl na zemřelé

členy spolku. Zpráva byla přijata s potleskem.


2/     J. Hanzal poděkoval A. Hüppimu za jeho dosavadní výbornou práci pokladníka. Nová pokladní, D. Krauerová

přednesla pokladní zprávu /viz příloha 2/.


3/     Revizorka D. Štěpánková přečetla revizní zprávu /viz příloha 3/. Revizoři potvrdili, že účetnictví je vedeno přehledně

a je naprosto v pořádku.


4/     Zprávu redaktorů Bulletinu - J. Hanzal, Z. Vávra, V. Vlasatý /viz příloha 4/ - podal J. Hanzal. Z. Vávra koriguje,

že J. Hanzal Bulletin prakticky vydává sám, Z. Vávra pouze provádí korektury. J. Hanzal zdůraznil nutnost získat redaktora,

protože je funkcí předsedy plně vytížen. Vyzval přítomné, aby pomohli obsadit funkci redaktora, protože jinak hrozí,

že by vydávání Bulletinu mohlo skončit, což by byla škoda.


5/     Předseda J. Hanzal vyzval D. Šimka, aby se ujal dalšího bodu jednání, hlasování o udělení/neudělení absolutoria

odstupujícímu výboru. Absolutorium bylo výboru jednohlasně uděleno.


6/     Volební komise řídila volbu předsedy, výboru a revizorů. Předseda, členové výboru a revizoři byli zvoleni pro příští

období ve funkcích tak, jak byli navrženi na kandidátce. Předsedou byl zvolen opět J. Hanzal /s jedním zdržením - manželka/,

en bloc byli jednomyslně zvoleni členové výboru /J. Jorda, J. Kohlerová, D. Krauerová, J. Martinec, P. Petrín, Z. Vávra,

V. Vlasatý/ a revizoři /Zdeněk Inneman a Dana Štěpánková/.


7/     J. Hanzal informoval o akcích připravovaných pro příští období. Vyzval k účasti na příštích akcích Domova, které

probíhají podle plánu: přednáška dr. B. Schreibera o prof. Wichterle, promítání filmu ART Basel Bernarda Šafaříka,

setkání krajanů v Grün 80, Griláda v Rodersdorfu, promítání slovenského filmu Nesplnený sľub, Beseda u cimbálu a další.


8/     Změna stanov /dodatek/ Domova

Návrh, aby v článku 2/ byl dodatek v bodu e/ "zaštiťovat výuku českého a slovenského jazyka pro děti krajanů",

byl přijat s 1 hlasem proti.


9/     Zdůvodnění návrhu na zvýšení členských příspěvků


          - naše akce nejsou výdělečné

          - příjmy máme jen z členských příspěvků, zatím dostáváme finanční dary ministerstva zahraničních věcí ČR

          - od roku 2015 platíme navíc za používání univerzitních poslucháren /do té doby byly zdarma/


Výbor Domova navrhl zvýšení o CHF 5.-- u jednotlivců /dosud CHF 30.--, nově CHF 35.--/ a CHF 10.-- u manželských

párů /dosud CHF 50.--, nově CHF 60.--/. Zvýšení by platilo od roku 2017. Jinak bychom museli omezit naši činnost.

J. Jorda navrhuje, abychom před rozhodnutím informovali naše členy nejdříve v Bulletinu. Bylo rozhodnuto hlasovat hned;

návrh na zvýšení členských příspěvků byl přijat s 1 hlasem proti a 2 zdrženími.


10/   Čestné členství DOMOVA


J. Hanzal přednesl návrh výboru, aby Jaroslav Mašek byl jmenován čestným předsedou a Robert Kolínský čestným

členem Domova a uvedl jejich zásluhy. U J. Maška byl návrh přijat jednohlasně a u R. Kolínského s 1 zdržením.


11/   Přínos členství DOMOVA ve Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku


          - J. Jorda uvedl tento bod, prohlásil, že žádný přínos našeho členství ve Svazu spolků nevidí, opírá se o svoje

zkušenosti, když Svazu spolků předsedal.


          - Z. Vávra shrnul současnou situaci ve Svazu spolků, ale i přes určité problémy vidí eventuelní vystoupení negativně.


          - A. Hüppi prohlásil, že nikdy nechtěl přímé vystoupení ze Svazu, chtěl, aby byla svolána mimořádná členská schůze

spolku Domov, na níž by byli členové informováni o práci ve Svazu, o jeho celkové situaci a problémech a mohli tak sami

posoudit, zda je naše členství ve Svazu přínosem nebo ne.


          - J. Hanzal připomněl, že celá problematika byla ve výboru Domova podrobně diskutována a většina došla k závěru, že

bychom měli jít nejdříve cestou navržení úpravy stanov Svazu /jejich zeštíhlení a demokratizace/. Pracovní skupina výboru

Domova - mandát spolku Domov udělil Sjezd delegátů Svazu spolků - tento návrh vypracovala a předložila výboru Svazu.


          - J. Martinec, člen pracovní skupiny, informoval přítomné, že se pracovní skupina sešla se zástupci Svazu a jejich

reakce na náš návrh byla vcelku pozitivní. Po oboustranném projednání navrhovaných změn byl náš návrh výborem

Svazu zaslán všem spolkům k vyjádření. Nyní se čeká na reakci spolků.


Touto informací byl tento bod jednání uzavřen.


12/   Další body podle připomínek členů


          - A. Hüppi navrhuje: "Auf der Homepage von www.dmov.ch sollten künftig alle Traktandenlisten und alle

Sitzungsprotokolle der Vorstandssitzungen aufgeschaltet sein".


          - Z. Vávra odpovídá, že všechno z jednání výboru není určeno pro veřejnost, i zveřejnění závěrů by bylo

velmi technicky náročné, museli bychom mít webového redaktora.


          - T. Nuc vyzývá za účelem omlazení našeho spolku, aby se členové snažili zainteresovat na naší práci své

potomky a působili na ně, aby i oni měli zájem o členství v Domově.


          - D. Štěpánková v této souvislosti připomíná propagaci Cimbálu mezi mladou generací.


J. Hanzal ukončil valnou hromadu a poděkoval všem přítomným za účast. Po krátké přestávce byl promítnut

film Jiřího Menzela Donšajni.


Zapsala: J. Kohlerová

zpět
Valná hromada 2010
Valná hromada 2012
Valná hromada 2014
Valná hromada 2016
Valná hromada 2019